Person Image

  Education

  • Doctoral studies of natural resources and life sciences, University of natural resources and life science Vienna, ออสเตรีย, 2018
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2012
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2009

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การประเมินลักษณะการปรับตัวต่อความต้านทานต่อความแห้งแล้งของกลุ่มประชากรต้นยางพาราสายพันธุ์ป่า (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 1 0 0
  2022 นวัตกรรมการออกแบบวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีถิ่นใต้ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของเชื้อราไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2022 ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซาในราก และเมล็ดกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilumspp.) ถิ่นใต้ และการพัฒนาขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะเพื่อเพิ่มอัตราการงอก และรอดชีวิตของกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 วัสดุปลูกแบบผสมผสานจากสแฟกนั่มมอสส์ของไทยสำหรับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ในระยะออกขวด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0