Person Image

  Education

  • ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน, สถาบันราชภัฎพระนคร, ไทย, 2541
  • ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การประเมินผลโครงการการสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 2 0 0
  2020 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานประกันคุณภาพ 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 ทัศนคติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานประกันคุณภาพ 0 0 0 0
  2019 การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานประกันคุณภาพ 3 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0