Person Image

    Education

    • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562
    • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
    • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2547

    โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

    หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

    Internal Active Project

    Year Project Title Role Source Output
    Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
    Total 6 Project 0 0 0 0
    2023 สมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนทางเลือกจากพืชที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
    2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เสริมสุขภาพ ข้าวหมากควินัวเสริมโพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
    2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
    2023 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนจากพืชสู่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
    2023 ความสามารถในการย่อยและดูดซึมได้ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนทางเลือกจากพืชที่มีศักยภาพทางการค้า (มะพร้าว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดฟักทอง และถั่วเหลืองผิวดำ) และแนวโน้มการก่อให้เกิดภูมิแพ้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
    2023 ผลเชิงสุขภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนทางเลือกจากพืชที่มีศักยภาพทางการค้าต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

    External Active Project

    Year Project Title Role Source Output
    Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
    Total 0 Project 0 0 0 0

    Internal Closed Project

    Year Project Title Role Source Output
    Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
    Total 6 Project 0 0 0 0
    2021 ผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตรูปแบบใหม่จากเมล็ดฟักทองหมักโปรตีนสูง หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
    2021 คีนัว: การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาโซ่คุณค่าในระดับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
    2020 การพัฒนาผงฟักทองเสริมโปรตีนจากผงเมล็ดฟักทองหมัก หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
    2020 การพัฒนากระบวนการหมักกากเหง้าสับปะรดด้วยเชื้อราโมแนสคัส IFRPD 4046 เพื่อเป็นส่วนผสมอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
    2020 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนแมลงกินได้เพื่อประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
    2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากหัวปลีเสริมกล้วยน้ำว้าดิบและกรดโฟลิกสำหรับหญิงให้นมบุตร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

    External Closed Project

    Year Project Title Role Source Output
    Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
    Total 9 Project 0 0 7 0
    2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตด้วยโปรตีนจากพืช หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ฟูด 0 0 0 0
    2022 การสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนเหลือจากกระบวนการผลิตโกโก้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไอกู๊ด กู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
    2022 การเพิ่มมูลค่าน้ำหวานดอกมะพร้าวเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไซเดอร์วีนีการ์กัมมี่สุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
    2022 การเพิ่มมูลค่าของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
    2021 การสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนเหลือจากผลไม้ส่งออกเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด 0 0 0 0
    2021 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอรี่ผสมลูกหม่อน ผู้ร่วมวิจัย บ้านไร่ธนาทิพย์ 0 0 0 0
    2020 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์นมอะโวคาโด หัวหน้าโครงการ คุณกัณรัตน์ แต้ตระกูล 0 0 0 0
    2020 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เดอะกรีนกีค จำกัด 0 0 2 0
    2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตด้วยโปรตีนจากพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วีเกนฟู้ดแอนด์โค จำกัด 0 0 5 0