Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การศึกษาตัวบ่งชี้ชีวภาพเชิงเมตาบอลิกและภาวะการอักเสบ เและจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ใหญ่ ไทยที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขสมรรถนะ ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0