Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2561
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร พืช และปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พีเอสเอส อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2022 การส่งเสริมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษาคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2022 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาปริมาณสารสำคัญสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยมุ้งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 0 0 0 0
  2021 การคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชและจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2020 การประยุกต์ใช้รงควัตถุจากยีสต์สำหรับเป็นแหล่งสีธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0