โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 การเปรียบเทียบเสียงผู้พูดด้วยพารามิเตอร์ด้านระยะเวลาเพื่อพิสูจน์หลักฐานเสียงพูดในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2019 บทบาทของทฤษฎีตรวจจับสัญญาณในการวิเคราะห์ผลการทดสอบการฟัง หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยภาควิชาภาษาศาสตร์ 0 0 0 0
2019 การศึกษาประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ด้านระยะเวลาในการในการเปรียบเทียบเสียงผู้พูด: การศึกษาเชิงนิติสัทศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0