โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2021 การใช้เทคโนโลยี Tangential Flow Ultra-Filtration ในการเพิ่มความเข้มข้นของสารแขวนลอยสปอร์ของ Myrothecium roridum สายพันธุ์ KKFC 448 เพื่อใช้ในการกำจัดผักตบชวา หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2020 การเคลื่อนย้ายและศักยภาพการเพิ่มประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การศึกษาจีโนมของต้นไม้ในป่าเต็งรังและป่าเบญพรรณของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0