โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชุดตรวจมาลาเรียลิงในภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนและการวิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุลในเลือดลิงที่ติดเชื้อมาลาเรียเพื่อการพัฒนาชุดตรวจโรคมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 บทบาทของ ATP- dependent DNA helicase RuvB3 ต่อกระบวนการการซ่อมแซมด้วยการตัดออกของเบสของเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 3 0 0 0
2019 บทบาทของ ATP- dependent DNA helicase RuvB3 ต่อกระบวนการการซ่อมแซมด้วยการตัดออกของเบสของเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่ม หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal Research Fund (PRF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 0 0 0 0
2019 ผลของอาหารเสริมพรีไบโอติกต่อไมโครไบโอมและหน้าที่ในลำไส้คนสุขภาพดีด้วยการใช้เมแทจีโนมิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0