Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโยเกิร์ตจากพืช โยเกิร์ตผงชงดื่ม และกัมมี่โยเกิร์ตจากข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2024 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อาหารและเครื่องสำอาง จากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรอง KU Standard ข้อบังคับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2024 การสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์จากกากกาแฟอย่างยั่งยืนโดยใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนา พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาไฮโดรเจลจากลิกโนเซลลูโลสในกากกาแฟเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านเภสัชกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 7 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมพรีไบโอติกจากจิ้งหรีด หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2022 บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุคอมพาวด์มันสำปะหลังสำหรับใช้ทดแทนพลาสติกในสภาวการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรสมูลค่าสูงจากวัตถุดิบฐานชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2020 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้านจุลินทรีย์จากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมันสำปะหลังเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 2 0 0
  2019 การพัฒนาแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและปราศจากกลูเต็นสำหรับทำโดนัท แพนเค้ก วัฟเฟิล และเค้กนึ่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0