Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วท.ด.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 5 1 0 0
  2023 การสืบค้นเส้นทางการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากฟาร์มสุกรสู่โรงชำแหละและความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การสืบค้นเส้นทางการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากฟาร์มสุกรสู่โรงชำแหละและความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2021 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการใช้ตัวอย่างน้ำลายในการตรวจวินิจฉัยและการจัดการโรค Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในสุกรที่ไม่เคยสัมผัสเชื้อมาก่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย Start-up Research Fund (SRF) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การทดสอบประสิทธิภาพสารเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากกากถั่วเหลืองสำหรับเป็นอาหารเสริมลูกสุกร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 0 0 0 0