Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 รูปแบบการจัดการสวนยางพาราที่เหมาะสมในประเทศไทยเพื่อรองรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ของ FSC หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 ผลกระทบต่อการเติบโตของต้นไม้ภายหลังการเจาะเก็บตัวอย่างเนื้อไม้เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา รุกขภูมิอากาศและการจัดการป่าไม้ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2020 ตัวชี้บอกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการรับรองการจัดการป่าไม้ของ FSC สำหรับประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0