Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2552
  • M.Eng. (Structural Engineering) , Asian Institute of Technology, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 ผลกระทบของการกระจายตัวของขนาดอนุภาคมวลรวมหยาบรีไซเคิลต่อสมบัติการไหล กำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตอัดแน่นด้วยตัวเอง ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การศึกษาการใช้มวลรวมรีไซเคิลจากอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นมวลรวมหยาบสำหรับผลิตคอนกรีตไหลได้ ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Group) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0