Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัด, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558
  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 ผลของการให้ไอโอไดด์ต่อคุณภาพผลผลิตและการสะสมไอโอดีน เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและเพิ่มมูลค่าทางการค้าของผลผลิตแตงเทศ 2 สายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2024 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจาก บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตวัสดุปลูกสำหรับพืชอายุสั้น ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2023 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจาก บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตสารปรับปรุงดิน และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2023 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจาก บริษัท ออร์แกนิค แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ออร์แกนิค แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด 0 0 0 0
  2023 การใช้ประโยชน์กากกาแฟจาก บริษัท คิง สเปรย์ ดรายอิ้ง เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท คิง สเปรย์ ดรายอิ้ง เทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 0 0 0
  2022 ความเข้มข้นของโลหะหนักในพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้าวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 1 0 0 0
  2020 การศึกษาวัสดุของพืชจากกากของเสียอุตสาหกรรมเกษตรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินและผลผลิตปุ๋ยหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ผลของการฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายแคลเซียมร่วมกับโบรอน ต่อการป้องกันการแตกของผลแตงเทศ 4 สายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2562 2 0 0 0
  2019 การประเมินการกร่อนดินและมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับการจัดการธาตุอาหารในพื้นที่ปลูกชาน้ำมัน บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2018 ผลของวัสดุปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแตงเทศสายพันธุ์ต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกาแฟโรบัสต้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ในพื้นที่ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 13 4 0 0
  2023 สัดส่วนของปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ และโพแทสเซียมซัลเฟต ต่อองค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพของเมล่อน หัวหน้าโครงการ บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2023 การประยุกต์ถ่านชีวภาพจากเศษไม้แปรรูป เพื่อศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0 0 0
  2022 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สารลดแรงตึงร่วมกับการให้ปุ๋ยทางใบและยากำจัดศัตรูพืช หัวหน้าโครงการ บริษัท แอกกี้ จำกัด (Aggie Company Limited) 2 0 0 0
  2022 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพียวต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เพียว สเปซ จำกัด 0 0 0 0
  2021 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษใยสั้นและผลิตกระดาษคราฟท์และเยื่อจากเศษกระดาษ เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2021 การลดต้นทุนการทำนา และสวนผัก โดยใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้า/บริการที่ผ่านการบำบัดของ บริษัท ฟ้าแสง-ซีรีเน็กซ์ จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟ้าแสง-ซีรีเน็กซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2021 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมฟอกหนังต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ และสมบัติของดินบางประการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินเตอร์ กรีน จำกัด 0 0 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จาก บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด เพื่อผลิตสารปรับปรุงดินชนิดเหลวสำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด 0 0 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว และสารปรับปรุงดินสำหรับเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 0 0 0
  2020 สมบัติดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่อผลผลิตข้าวบริเวณข้างเคียงฐานหลุมผลิตเสาเถียร-เอ (STN-A) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด 0 0 0 0
  2019 การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตผักบุ้งจีนในชุดดินต่างๆ หัวหน้าโครงการ บริษัท Green innovation Biotechnology 0 0 0 0
  2019 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยธาตุอาหารรองชนิดเหลวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากยิปซัมด้วยเทคโนโลยีอิมัลชันเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตของมะเขือเทศ พริก แคนตาลูป และฝรั่งกิมจู ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2019 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสาร “อะมิโนอินทรีย์พี-พาวเวอร์” ต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วังเคมี จำกัด 1 0 0 0
  2019 การใช้ประโยชน์ของสารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท จาก บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 2 0 0 0
  2019 ผลของการใส่ ZnO ต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าว พริกขี้หนู และการควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 1 1 0 0
  2018 การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตผักบุ้งจีนในชุดดินต่างๆ หัวหน้าโครงการ บริษัท Green innovation Biotechnology 2 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและคุณภาพ สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดอัดเม็ดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พี. ที. ยอดปุ๋ยไทย จำกัด 1 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากเครื่องกำจัดเศษขยะเพื่อผลิตวัสดุปลูก และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรสำหรับพืชอายุสั้น ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 3 3 0 0
  2018 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรจากผลพลอยได้ของเครื่องกำจัดเศษขยะสำหรับไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0