Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยานและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาแบบวัดความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2019 Ranger Perception Survey Delivery in Thailand หัวหน้าโครงการ WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (SINGAPORE) LIMITED 0 0 0 0
  2018 การประเมินผลหน่วยจัดการระดับจังหวัดด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0