โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2020 ผลของการใช้เฟสบุคในกลุ่มการเรียนรู้นอกชั้นเรียนร่วมกับบอร์ดเกมส์ต่อความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0
2018 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโดเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมในการพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0
2017 Cornell Note-Taking Method: ทักษะการบันทึกที่สำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รร สาธิตเกษตร กำแพงแสน 0 0 0 0
2017 บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อหลายมิติแบบปรับตัวตามสไตล์การเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)