Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเชืื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว (Semi-torrefied wood chip) ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 ศักยภาพและการคัดเลือกชนิดไม้พื้นเมืองโตเร็ว เพื่อปลูกเป็นแปล่งเชื้อเพลิงชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 1 0 0
  2020 การศึกษาศักยภาพวัตถุดิบและความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในพื้นที่รอบโรงงาน (PPC-SRT จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด 0 1 0 0
  2018 Herbaceous species in Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นิตโต โคเอ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2017 Herbaceous species in Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Koei Kogyo จำกัด 0 0 0 0
  2017 ศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2017 การศึกษาแหล่งผลิตและปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0