Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2023 การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2023 การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักและผักพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การสร้างสายพันธุ์ผักใหม่จากเชื้อพันธุกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การปลูกขยายเชื้อพันธุกรรมพริกเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับดำเนินกิจกรรม ทดแทนเมล็ดพันธุ์เดิม นำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินโรคและจัดเก็บรักษา ณ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2022 การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2023 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ปีที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทซีพีแรม 0 0 0 0
  2022 โครงการการผลิตกะเพราในระดับต้นแบบอุตสาหกรรม ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็นเอสแอล ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2022 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทซีพีแรม 0 0 0 0
  2021 โครงการการผลิตกะเพราในระดับต้นแบบอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็นเอสแอล ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
  2021 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทซีพีแรม 0 0 0 0
  2020 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ปีที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทซีพีแรม 0 0 0 0