Person Image

  Education

  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559
  • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 1 0 0
  2020 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนยุค 4.0 โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายมหาวิทยาลัย และ ชุมชน หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2020 การประสานความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบินในพื้นที่สนามบินใหม่จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว กรณีศึกษา : ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สาขาการจัดการโรงเรียนแมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) อบน.ศวท.มก.กพส. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจากแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศึกษาตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชา อบน. คณะ ศวท. มก.กพส 0 0 0 0
  2019 ศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษำ ชุมชนตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการจากข้อสะท้อนของผู้เรียน:กรณี โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 ศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2018 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวจิตอาสา กรณีศึกษากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม หัวหน้าโครงการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ที่ปรึกษาโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2015 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาความอยู่ดีกินดีของผู้สูงอายุ: ปลูกเอง ปรุงเอง กินเอง ขายเอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0