Person Image

  Education

  • Ph.D. (Advanced Japanese Studies), University of Tsukuba, Japan, 2558
  • M.A. (International Studies), University of Tsukuba, Japan, 2554
  • ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 4 1 0 0
  2023 การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2022 การวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น: กรณีศึกษาบทแปลของผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2021 บทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน: กรณีศึกษาผ่านการสำรวจการใช้สมาร์ตโฟนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2019 การวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน: กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำปีเงินงบประมาณรายได้ปีพ.ศ.2562 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0