Person Image

  Education

  • Philosophy Degree, University of New Hampshire, สหรัฐอเมริกา, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 การศึกษาฟิสิกส์ของคลื่นกระแทกในอวกาศผ่านการจำลองแบบ particle-in-cell ขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรในอวกาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การเร่งอนุภาคในพลาสม่าแบบปั่นป่วนและในบริเวณที่มีการเชื่อมต่อกันใหม่ของเส้นสนามแม่เหล็ก (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 0 0
  2022 การจำลองพลาสมาในเครื่องโทคาแมค TT-1 ลิมิเตอร์โทคาแมคภายในบริเวณสนามแม่เหล็กปลายเปิด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 0 0 0 0
  2022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกัมมันตรังสีในอวกาศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2022 การตรวจสอบเส้นทางของการถ่ายเทพลังงานเชิงควอนตัมของการเก็บเกี่ยวแสงของพืชในกระบวนการสังเคราะห์แสง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 การสร้างแบบจำลองและพัฒนาระบบปลดปล่อยธาตูอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2019 การศึกษาสภาวะของพลาสม่าและฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องสำหรับพัฒนาและติดตั้งเครื่องโคคาแมคในประเทศไทยโดยใช้การจำลองแบบต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย International Atomic Energy Agency (IAEA) 1 0 0 0
  2018 พลาสม่าในสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 ฟิสิกส์พลาสม่าในอวกาศและรังสีคอสมิก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0