โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2023 คุณภาพการให้บริการคลังสินค้าแบบ Fulfillment ที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการของร้านค้าออนไลน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 รูปแบบการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย อุดรธานี ราชบุรี จันทบุรีและพัทลุง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2019 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0