Person Image

  Education

  • บธ.ม.(การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2552
  • บธ.บ.(การเงินการธนาคาร), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 0 0 0
  2021 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) พร้อมจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2020 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันบุคลากร ประจำปี 2563 และทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ ปี พ.ศ. 2563-2564 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2564 ของสำนักงานธนานุเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานธนานุเคราะห์ 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจ้าง ธพส.ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 1 0 0 0
  2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 2560 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดการองค์ความรู้และส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (Knowledge Management) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการสำรวจความคิดเห็นบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในการจัดส่วนราชการในภูมิภาคระดับอำเภอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0
  2017 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจ้าง ธพส.ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0