Person Image

  Education

  • น.ม. (กฎหมายการเงินและภาษีอากร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • น.บ. (กฎหมาย)

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 1 0 0
  2020 โครงการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับศพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ : กรณีศึกษาพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงแนวทางพิจารณาคดีค้ามนุษย์ อันเนื่องมาจากปัญหาการตีความในดุลพินิจของศาล เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2017 ฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 หัวหน้าโครงการ มหาลิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2017 การรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0