โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยระบบสาธารณสุขเร่งด่วนเพื่อตอบสนองการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 1 0 0
2022 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว.: แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย (แพลตฟอร์ม 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
2021 ผลกระทบของการมีส่วนร่วมในโซ่คุณค่าโลกต่อระบบนิเวศเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 ผลกระทบของกังหันลมผลิตไฟฟ้าต่อสวัสดิการของชุมชน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 0 0 0 0
2020 การคัดเลือกระยะปลูกและสายพันธุ์ถั่วลิสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ด และต้นถั่วลิสงแห้งอาหารสัตว์บนพื้นที่นาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 การประเมินความยากจนของครัวเรือนที่อาศัยบริเวณรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าโครงการย่อย เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 1 0 0
2021 การประเมินมูลค่าผลประโยชน์สุทธิจากการลดการเผาอ้อยโรงงานและออกแบบมาตรการเชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2020 การประเมินผลการวิจัยของประเทศกลุ่มเรื่องพืชสวน สมุนไพร และอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาและรับรองเกณฑ์และวิธีการประเมินป่าพรุ หน้าที่และบริการของป่าพรุ อันเป็นผลจากการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศพรุในภูมิทัศน์ควนเคร็ง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าสำหรับเอเชียและแปซิฟิก-ประเทศไทย (RECOFTC-Thailand) 0 0 0 0
2018 การเลือกเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
2018 การประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาร 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2018 การผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
2017 การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2017 โครงการจ้างประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0