Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 การยกระดับวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าสดบ้านนายอสู่ต้นแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของแป้งจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ทนสภาวะน้ำท่วมหรือแล้งซ้ำซาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว ผักโมโรฮียะ และเห็ด ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษากระบวนการแปรรูปเหล้าหวานจากเม่า (Antidesma sp.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง: ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวฮาง หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 0 0 0 0