Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การยกระดับวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าสดบ้านนายอสู่ต้นแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2022 การเพิ่มมูลค่าตาลโตนดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิริธรเพื่อการวิจัย 0 0 0 0
  2021 โครงการการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารต้านออกซิเดชันของรำข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกอ๊อด (ลูกฮวก) และกบ และยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกบและลูกอ๊อด (ลูกฮวก) ที่มีมาตรฐานไปสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์ของวิสาหกิจชุมชนกบนานครพนม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะนาวและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง : ผลิตภัณฑ์ขนมฟักทองแป้งข้าวฮางสูตรคุณย่า หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 0 0 0 0