Person Image

  Education

  • ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2019 การศึกษารูปแบบการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ เงิรายได้ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เพื่อรองรับการทดสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนารูปแบบการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับบุคคล เพื่อส่งเสริมการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนและผู้ปกครอง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักการศึกษา 0 0 0 0
  2019 การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 0 0 0
  2018 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 0 0 0
  2018 การติดตามและประเมินผลการดำเนนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2017 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิกรสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ:ด้านความรักชาติ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการการติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0