โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 Developing and Implementing Digital Based Multimedia of English Learning Using Application Integration towards Fostering Critical Literacy of Indonesian and Thai Students หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 1 0 0
2022 การเปรียบเทียบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างหลักสูตร 5 ปี กับ หลักสูตร 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2021 การถอดบทเรียนการจัดค่ายภาษาอังกฤษของนิสิตครูผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
2020 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2562 มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
2018 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนอ่านแบบ Directed REading Thinking Activity (DR-TA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการสื่อสารที่ใช้หลักการถ่ายโอนข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษากลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2017 การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
2016 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวระยะสั้นโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 โครงการการศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกษาต่อและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2019 โครงการออกข้อสอบคัดเลือกหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ปีการศึกษา 2562 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 0 0 0 0
2018 การพัฒนารูปแบบสะเต็มบิส (STEM-Biz) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0