Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2556
  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 ไพล-นาโนอิมัลชันปราศจากน้ำ: มิติใหม่เพื่อต้านยีสต์ที่ผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนอิมัลชันต้านเชื้อดื้อยาในสัตว์เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การระบุสายพันธุ์และความไวรับต่อยาต้านเชื้อราของราก่อโรคทางคลินิกที่มักเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อราจากสัตว์สู่คนที่พบได้บ่อย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเมล็ดเจียนำเข้าในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 การสร้างฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดและคลังเชื้อสำหรับเชื้อยีสต์ก่อโรคในคนและสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2016 การสร้างฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดและคลังเชื้อสำหรับยีสต์ก่อโรคในคนและสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2015 การสร้างฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดและคลังเชื้อสำหรับยีสต์ก่อโรคในคนและสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0