Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2555
  • Ph.D. in Agriculture, Forest and Food Science, University of Turin, Turin, อิตาลี, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการอาหารสำเร็จรูปที่ยั่งยืนสำหรับจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta domestica) เพื่อเพิ่มและควบคุมประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิตและผลกำไร หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขที่ส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดโดยใช้แหล่งโปรตีนทดแทนจากจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการการพัฒนาวิธีทดสอบ multiplex one-step RT-qPCR สำหรับการตรวจจับอิริโดไวรัสและไวรัสอัมพาตจิ้งหรีดพร้อมกันในไข่จิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 6 4 0 0
  2018 การใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนในอาหารไก่ดำ เป็ด และนกกระทาเนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 2 0 0
  2018 การใช้แมลง และแมงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การพัฒนาเทคนิคการย่อยในหลอดทดลองของกระต่ายโดยใช้เอนไซม์สกัดรวม หัวหน้าโครงการ ทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Smart Start up Research Fund: SRF) 2 0 0 0
  2017 การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2018 การผลิตผงถั่งเช่าสีทอง เพื่อกำหนดคุณสมบัติมาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาการเสริมเบต้ากลูแคนในอาหารไก่เนื้อต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ สุขภาพ คุณภาพซากและเนื้อ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0