Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2550
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2553
  • Ph.D.(Food and Nutritional Science), University of Shizvoka, JAPAN, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 3 0 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ประเมินและพัฒนาสายพันธุ์พืชสวนเพื่อผลิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2020 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและประเมินลักษณะของเชื้อพันธุกรรมบวบเพื่อพัฒนาพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การรวบรวมพันธุ์มะนาวเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล เพิ่มศักยภาพการผลิตมะนาวเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0