Person Image

  Education

  • Korean Language and Literature (Ph.D.), Kyung Hee University, สาธารณรัฐเกาหลี, 2558
  • Korean Language and Literature (MA.), Kyung Hee University, สาธารณรัฐเกาหลี, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 6 0 0 0
  2023 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 0 0
  2022 การผลิตแอปพลิเคชันคำศัพท์ภาษาเกาหลีขั้นต้น หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ (โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565) 0 0 0 0
  2022 การศึกษาเปรียบเทียบไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือภาษาเกาหลีธุรกิจระดับต้นกับหนังสือเรียนภาษาเกาหลีระดับต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์การแปลบทบบรรยายฉบับภาษาไทยกับต้นฉบับภาษาเกาหลีในบทภาพยนตร์เกาหลีเรื่องคิมจียองเกิดปี 82 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2022 ภาพแทนสตรีในสังคมขงจื๊อนิยมผ่านภาพยนตร์โฆษณาเกาหลีใต้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2021 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ ประจำปี 2564 คณะมนุษย์ศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การศึกษาการรับรู้เสียงสระ?[?] และสระ?[e] ในผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ปีพ.ศ.2563 1 0 0 0
  2020 ระบบเสียงภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับผู้ศึกษาชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๓ 0 0 0 0
  2019 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๒ 0 0 0 0
  2018 ตัวละครอมนุษย์กับวัฒนธรรมศึกษาในมังงะญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 1 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ปัญหาความสับสนในการรับรู้เสียงเสียงสระ?[e] และ ?[?] ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลีด้วยโปรแกรม OpenSesame หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 แนวทางการพัฒนาตำราคลังคำศัพท์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ปีพ.ศ. 2560 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 1 0
  2019 การผลิตโมบายเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 1 0