โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 การศึกษาการรับรู้เสียงสระ?[?] และสระ?[e] ในผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ปีพ.ศ.2563 0 0 0 0
2020 ระบบเสียงภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับผู้ศึกษาชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๓ 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 การผลิตโมบายเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 0 0 0
2019 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๒ 0 0 0 0
2018 ตัวละครอมนุษย์กับวัฒนธรรมศึกษาในมังงะญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 1 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ปัญหาความสับสนในการรับรู้เสียงเสียงสระ?[e] และ ?[?] ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลีด้วยโปรแกรม OpenSesame หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2017 แนวทางการพัฒนาตำราคลังคำศัพท์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ปีพ.ศ. 2560 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0