Person Image

Administration

Education

  • วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2016 การเรียนรู้ร่วมกันด้วยเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางจัดการองค์ความรู้ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0