Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2024 นวัตกรรมการเลี้ยงผำด้วยแสง LED ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 0 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ที่ฉายรังสีอัลตราไวโอเลต-ซี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 4 1 0
  2022 เครื่องวัดธาตุอาหารในดินสำหรับคำนวณสูตรปุ๋ยให้เหมาะกับพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2021 ต้นแบบโรงงานจัดการพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย โครงการตั้งกลุ่มวิจัยปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2021 ไดโอดโลหะ-ฉนวน-โลหะ จากครามธรรมชาติจังหวัดสกลคร ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 0 0 0
  2021 การหาประสิทธิภาพการทำงานในการใช้ระบบปรับอากาศร่วมกับระบบทำความเย็นใต้พื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 2 0 0
  2020 ตู้อบปลาพลังงานผสม ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 ระยะเวลาการให้แสง LED ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา(Chlorella vulgalis)ในระบบถังเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 1 0
  2018 เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หมวดทุนอุดหนุนวิจัย) 0 0 0 0
  2016 การประมาณค่าช่องสัญญาณที่ไม่มีการช่วยเหลือจากสัญลักษณ์นำร่องในการสื่อสารแบบร่วมมือกัน หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการควบคุมการไหลของแก๊สชีวภาพ ด้วยอัลกอริทึมแปรเปลี่ยนได้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0