โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2021 ต้นแบบโรงงานจัดการพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย โครงการตั้งกลุ่มวิจัยปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
2019 การปรับปรุงชุดผลิตไบโอชาร์แบบแกนนอน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงดิน หัวหน้าโครงการ ทุนนวัตกรรมดี...คณะมีทุนให้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
2018 ชุดผลิตถ่านชีวภาพจากต้นพริกเพื่อผลิตเป็นถ่านอัดแท่งไร้ควัน หัวหน้าโครงการ ทุนนวัฒกรรมดี คณะมีทุนให้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลข้าวเปลือกและปริมาณช่องว่างในห้องขัดขาว ในโรงสีข้าวแกนนอนขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 0 0 0 0
2017 พัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปพริกปลอดภัย โดยการนำเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานความร้อนร่วม(แสงอาทิตย์-ชีวมวล) หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปเนื้อโคแดดเดียว ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สำหรับการแข่งขันในเขตการค้าเสรี (FTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผู้ร่วมวิจัย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 1 0 0 0