Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง, ไทย, 2544
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานขออนุมัติถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2017 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อย ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง 4 0 0 0