โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 การวิเคราะห์โครงสร้างโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้และตะวันตก (โครงการวิจัยย่อย) ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2019 โลจิสติกส์ย้อนกลับสำหรับการใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิลเพื่อลดขยะจากงานก่อสร้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2018 การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การติดตาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2016 การหาค่าคำตอบที่เหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการอ้อยเข้าสู่โรงงานร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขการเข้าถึงได้ของแปลงอ้อยและข้อจำกัดของโรงงานน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 0 0 0