Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2022 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการผ่านได้ของแก๊สและสมบัติทางกายภาพของฟิล์มฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ผ่านการดึงยืด สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาและเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การขยายขนาดการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวจากพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาและประเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาคอมพาวนด์ของพอลิแลคติกแอซิตผสมพอลิเอสเทอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจากพลาสติกฐานชีวภาพและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2018 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสมบัติฟิล์มวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ/พอลิบิวทิลีนอะติเพทโคเทเลทเพื่อการบรรจุผลิตผลสด (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 โครงการฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 0 0 0