Person Image

  Education

  • Ph.D (Medical Science), Osaka University, ญี่ปุ่น, 2557
  • วท.ม. (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.บ (ชีววิทยาประยุกต์ แขนงจุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 0 0 0 0
  2024 การตรวจสอบความถูกต้องเชิงคุณภาพของชุดตรวจคัดกรองสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร Salmonella spp. จากตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบ โดยการศึกษาเปรียบเทียบวิธีตามมาตรฐานสากล ISO16140-2:2016 เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2024 โครงการระบาดวิทยาจีโนมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคจากสัตว์สู่คนอุบัติใหม่ Streptococcus suis กลุ่มโคลน 1, 104 และ 233 ที่ก่อโรคไข้หูดับในคนไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันระบบสาธารณสุข (สวรส.) 0 0 0 0
  2024 การผลิตชุดทดสอบ COLI-2-in-1 ในระดับขยายเพื่อประเมินการผลิตในเชิงพาณิชย์และการทดสอบตลาด หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2024 การสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อ Streptococcus suis สายพันธุ์ไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังอย่างแม่นยำและการพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 อาหารคัดแยกเชื้อพิเศษ (EC-Sal Medium) ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Escherichia coli และ Salmonella ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อเดียว จากตัวอย่างอาหาร : การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเปรียบเทียบวิธีตามมาตรฐานสากล ISO16140-2:2016 เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2024 แบคทีเรียก่อโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน สเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส: จีโนม การตรวจจำแนก และความไวต่อสารสกัดสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคไข้หูดับ Streptococcus suis เพื่อระบุสายพันธุ์ก่อโรคในระดับภาคสนามและห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคไข้หูดับ Streptococcus suis ด้วยชุดตรวจแบบ strip test ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus suis และการขยายผลสู่เชิงพานิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาและประเมินชุดตรวจคัดกรองไวรัสก่อโรคโควิด-19 (KU IsoAmp-SARS-CoV-2) ระดับภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การศึกษาลักษณะจีโนมและความรุนแรงของเชื้อ Streptococcus suis serotype 31 ที่แยกได้จากมนุษย์และสุกรในประเทศไทย(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ที่ฉายรังสีอัลตราไวโอเลต-ซี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 3 0 0 0
  2023 ชุดทดสอบ COLI-2-in-1 ตรวจคัดกรองแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม (Escherichia coli) : การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเปรียบเทียบวิธี ตามมาตรฐานสากล ISO16140-2:2016 เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2023 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ ทัศนคติและการยอมรับปฏิบัติด้านอาหารปลอดภัยในผู้บริโภคเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดโรคไข้หูดับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาเทคนิคประเมินการสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารภาคสนาม หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 ระบาดวิทยาจีโนมของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ที่ดื้อทั้งยาคาร์บาพีเนมและโคลิสตินที่ก่อการระบาดในโรงพยาบาลของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันระบบสาธารณสุข (สวรส.) 0 0 0 0
  2021 การประเมินความปลอดภัยจุลินทรีย์ในน้ำประปาศรีราชา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการตรวจหาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella ในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 โครงการการปรับปรุงชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองหาแบคทีเรียดื้อยาคาร์บาพีเนมพร้อมกับการจำแนกชนิดเชื้อ Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ Salmonella spp. ในชุดทดสอบเดียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาชุดทดสอบเดี่ยวสำหรับตรวจทั้งการดื้อยาโคลิสติน และการจำแนกชนิดเชื้อ Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ Salmonella spp. หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างเร็วสำเร็จรูปเพื่อตรวจคัดกรองเชื้อแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ระบาดวิทยาโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae ที่ดื้อยาคาร์บาพีเนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาวิธี Multiplex Polymerase Chain Reaction สำหรับตรวจหายีนดื้อยาคาร์บาพีเนมและโคลิสตินที่ถ่ายทอดทางพลาสมิดในปฏิกิริยาเดียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อแบคทีเรียดื้อยาโคลิสติน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การประเมินชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในชุดทดสอบเดียว: Proof of Concept หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ชุดทดสอบ PCR สำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับตรวจหา Escherichia coli และ Salmonella spp. ในปฏิกิริยาเดียว สำหรับการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 ชุดทดสอบ COLI 2 in 1 เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและแบคทีเรีย Escherichai coli ในชุดทดสอบเดียว ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการกระจายของยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Streptococcus suis สายพันธุ์ต่างๆ ที่แยกได้จากมนุษย์และสุกรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยอย่างเร็วและวัคซีน ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 4 0 0 0
  2019 การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร Salmonella spp. จากตัวอย่างชนิดต่างๆ ภายในชุดทดสอบเดียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)(องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 ตรวจสอบคุณภาพอาหารและประเมินความเสี่ยงของร้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณจังหวัดสกลนครปี2564 0 0 0 0
  2018 การผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม (COLI 2 in 1) เพื่อการทดลองใช้ของลูกค้าและประเมินตลาด หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแบคทีเรียดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนมพร้อมกับจำแนกชนิดเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ในชุดทดสอบเดียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษในเนื้อไก่และคน ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0
  2018 ระบาดวิทยาและการศึกษาจีโนมของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย ปีที่ 4 (2561) ผู้ร่วมวิจัย Osaka University 2 0 0 0
  2017 การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Esherichia coli) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน(Talent Mobility) 0 0 0 0
  2017 ระบาดวิทยาและการศึกษาจีโนมของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย ปีที่ 3 (2560) ผู้ร่วมวิจัย Osaka University, Osaka, Japan 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย Center for Diseases Control and Prevention, USA 0 0 0 0
  2016 ระบาดวิทยาและการศึกษาจีโนมของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย ปีที่ 2 (2559) ผู้ร่วมวิจัย Osaka University, Osaka, Japan 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก ปีที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย Center for Disease Control and Prevention (USA) 0 0 0 0
  2013 โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ผู้ร่วมวิจัย US-CDC (ศูนย์ควคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา) 0 0 0 0