Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2017 การศึกษารูปแบบความไวรับของเชื้อ Staphylococcus ตัวอย่างจากสุนัข ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา meticillin ต่อยาต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่ ผู้ร่วมวิจัย Start-up Research Fund: SRF 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0