Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2558
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อ Plasmodium knowlesi หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียด้วยกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อ Plasmodium knowlesi และสำรวจเชื้อมาลาเรียในลิงแสม (Macaca fascicularis) ที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 ระบาดวิทยาของเชื้อ Plasmodium knowlesi และเชื้อมาลาเรียของลิงอื่น ๆ ในลิงแสม (Macaca fascicularis) ที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Blastocystis sp. ในสัตว์เคี้ยวเอื้องทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0