Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 3 0 0
  2015 โครงการพัฒนาธนาคารเลือด (Blood Bank) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์: การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์โปรตีนในน้ำตาลสุนัขปกติและสุนัขที่เป็นโรคตาแห้งและอธิบายลักษณะการตอบสนองของโปรตีนในน้ำตาสุนัขป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากระตุ้นน้ำตาชนิด cyclosporine หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0