โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 6 0 0
2019 แอพลิเคชันออนไลน์เพื่อการสำรวจปริมาตรไม้สักจากภาพถ่ายด้วยโดรน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้การป่าไม้แม่นยำในสวนป่าไม้สักในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2017 การประเมินระยะยาวของโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้อนุกรมเวลาเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 2 0 0
2018 การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0
2018 การพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนโดยใช้โดรนในการถ่ายภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
2018 การสิบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0