Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2549
  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดและสาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีนที่มีต่อการยืดอายุ การเก็บรักษาและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ซิชู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 4 4 0 0
  2018 ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดและสาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีนที่มีต่อการยืดอายุ การเก็บรักษาและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ซิชู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การใช้ Drying Beads สำหรับการผลิตพริกแห้งและใบมะกรูดแห้ง หัวหน้าโครงการ Horticulture Innovation Lab Regional Center 1 1 0 0
  2017 ผลของแคลเซียม บรรจุภัณฑ์ และแสงยูวีต่อคุณภาพของหม่อนผลสดภายหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2016 ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกเยอบีร่า หัวหน้าโครงการ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 4 0 0
  2016 การทำนายการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สบว.) 0 3 0 0
  2016 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA3 และสาร 1-methylcyclopropene ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 2 1 0 0