Person Image

Administration

Education

  • PH.D, Exeter University, UK, 2551
  • MBA, Aston University, UK, 2546
  • บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2539

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2020 โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย กรมสรรพสามิต 1 0 0 0