โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 1 0 0
2020 โครงการศึกษาสัดส่วนองค์ประกอบและแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ผลิดไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 0 0 0 0
2019 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในเมือง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2019 การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทยรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาสาเหตุการการเกิดก๊าซโอโซนในบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีและในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 1 0 0 0
2018 โครงการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบคาร์บอนในฝุ่น ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (บุคคลทั่วไป) 0 0 0 0
2017 การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2016 การตรวจติดตามและการวิเคราะห์องค์ประกอบและความเป็นพิษของฝุ่นในอากาศในภาคใต้และกลางของประเทศไทยรวมทั้งอาเซียนตอนล่างเพื่อการประเมินและการจัดการคุณภาพอากาศสู่การแก้ปัญหาหมอกควัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2016 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นละอองน้ำขนาดเล็กเพื่อลดปัญหา มลพิษทางอากาศภายในอาคารบริเวณพื้นที่ที่มีความไวต่อการได้รับผลกระทบในภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0