Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2558
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2547
  • ออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี โดยพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ 3 จังหวัด หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์งานวิจัยอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารภูเก็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสำหรับการอำนวยความสะดวกสาธารณะในการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับนวัตกรรมด้านการเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 3 0 0
  2019 การเรียนรู้กระบวนการทํางานออกแบบผ่านโครงการออกแบบอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การสร้างสรรค์มูลค่าในผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการตลาดที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มแรงจูงใจในการเดินทางจักรยาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การรับรู้ความเป็นอาคารเขียวของผู้ใช้อาคาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาเกณฑ์อาคารเขียวเพื่อหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 3 1 0
  2018 OTOP and Handicraft for IOT and Smart Product หัวหน้าโครงการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 0 1 0 0
  2017 โครงการศึกษาการหาแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุไม้กัญชงโดยการสร้างสรรค์ร่วมกัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 Local NEO SME การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงมหาดไทย 0 2 0 0
  2016 การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 1 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)