โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 8 4 0 0
2022 การเปรียบเทียบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างหลักสูตร 5 ปี กับ หลักสูตร 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานร่วมกันในการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านการออกแบบของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณในการจัดทำโครงการวิจัยของภาควิชาครุศึกษา 0 0 0 0
2021 การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการเตรียมการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 0 1 0 0
2021 การพัฒนากระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าวิทยาเขตกำแพงแสน 2 0 0 0
2021 โครงการวิจัยสถาบันปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2020 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 โครงการวิจัยพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง SMART FARM ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยการแก้ไขความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน หัวหน้าโครงการ กองทุนวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2016 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา 1 1 0 0
2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา 0 1 0 0
2016 โครงการการจัดการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเน้นบริบทเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย โครงการ ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 1 0 0
2016 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริยญาโทและเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2015 การสร้างประสบการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เรื่องแสงและการมองเห็น ที่ปรึกษาโครงการ โครงการภาคพิเศษ ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา 1 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวัน ของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร ผู้ร่วมวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
2015 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดแสดงและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 1 0 0
2018 การพัฒนารูปแบบสะเต็มบิส (STEM-Biz) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0
2017 เกมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2015 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2015 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนผ่านการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคะแนน O-NET ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0