โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเชืื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว (Semi-torrefied wood chip) ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2020 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 ศักยภาพและการคัดเลือกชนิดไม้พื้นเมืองโตเร็ว เพื่อปลูกเป็นแปล่งเชื้อเพลิงชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 0 5 0 0
2020 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2563 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2020 การศึกษาศักยภาพวัตถุดิบและความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2018 การศึกษาพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในพื้นที่รอบโรงงาน (PPC-SRT จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด 0 1 0 0
2018 Herbaceous species in Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นิตโต โคเอ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2017 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อให้เกิดดุลยภาพการผลิตและการใช้ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2017 Herbaceous species in Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Koei Kogyo จำกัด 0 0 0 0
2017 ศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2017 การศึกษาแหล่งผลิตและปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
2016 การเป็นที่ปรึกษาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สวนทรายงาม จำกัด 0 1 0 0
2016 Research of Fly Ash Soil Conditioner ผู้ร่วมวิจัย Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซิดเอ็น จำกัด 0 0 0 0
2015 Herbaceous species in Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Koei Kogyo จำกัด 0 0 0 0
2015 Feasibility Study for Fuel Supply for Biomass Power Plant Project for Gulf Energy Development ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็นโซล จำกัด 0 0 0 0
2015 โครงการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียว (DGG) วิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) 0 0 0 0
2015 การศึกษาระบบการปลูกและการจัดการไม้โตเร็วในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลบนที่ดินเสื่อมโทรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
2015 โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ขนาด 300 กิโลวัตต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยื่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ จำหน่ายไฟฟ้าโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บีซีพีจี จำกัด 0 1 0 0