Person Image

  Education

  • วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์, สถาบันราชภัฏพระนคร, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การประยุกต์ใช้วัสดุลิกนินและไบโอเบสสำหรับปุ๋ยละลายช้า หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การสร้างวัสดุเชิงประกอบแอโรเจลของทัลคัมร่วมกับอัลจิเนตและการประยุกต์ใช้เป็นปุ๋ยไนโตรเจนปลดปล่อยช้า หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้ราสเบอร์รี่พายในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน: การวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0